خبرگزاری فارس: جدول معافیت‏های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنایارقام مصوب دولت در لایحه بودجه سال 91 با معافیت سالانه 6 میلیون و 600 هزار تومانی و ماهانه 550 هزار تومانی منتشر شد.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،‌سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی 5 میلیون و 800 هزار تومان بود که این متغیر برای سال آینده با افزایش 13 درصدی به 6 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید.

براساس این گزارش، این جدول معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای لایحه بودجه سال 91 به اهتمام موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی که برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس تعیین شده است، بر اساس همین سازوکار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا ابلاغ می کند.

به گزارش فارس، جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال 91 به شرح ذیر است. 

توضیح اینکه تا این تاریخ لایحه بودجه سال 1391 هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و جدول ذیل صرفا جهت آگاهی حقوق‌بگیران درج گردیده تا در صورت تصویب بودجه و عدم تغییر معافیت سالانه مورد استفاده قرار گیرد.

 

کارکنان بخش

غیر دولتی

کارکنان بخش دولتی نرخ مالیاتی حقوق سالانه مشمول مالیات حقوق سالانه حقوق ماهانه
مالیات ماهانه مالیات سالانه مالیات ماهانه  مالیات سالانه
--- --- --- --- --- --- 66.000.000

5.500.000

 

30.000 360.000 30.000 360.000 10 3.600.000 69.600.000 5.800.000
50.000 600.000 50.000 600.000 10 6.000.000 72.000.000 6.000.000
100.000 1.200.000 100.000 1.200.000 10 12.000.000 78.000.000 6.500.0000
150.000 1.800.000 150.000 1.800.000 10 18.000.000 84.000.000 7.000.000
183.333 2.200.000 183.333 2.200.000 10 22.000.000 88.000.000 7.333.333
200.000 2.400.000 200.000 2.400.000 10 24.000.000 90.000.000 7.500.000
350.000 4.200.000 350.000 4.200.000 10 42.000.000 108.000.000 9.000.000
550.000 6.600.000 450.000 5.400.000 10/20 54.000.000 120.000.000 10.000.000
650.000 7.800.000 500.000 6.000.000 10/20 60.000.000 126.000.000 10.500.000
750.00 9.000.000 550.000 6.600.000 10/20 66.000.000 132.000.000 11.000.000
850.000 10.200.000 600.000 7.200.000 10/20 72.000.000 138.000.000 11.500.000
950.000 11.400.000 650.000 7.800.000 10/20 78.000.000 144.000.000 12.000.000
۱،۳۱۶،۶۶۷ ۱۵.۸00.000 766.66 ۱۰،۰00.000 10/20 ۱۰۰.000.000 166.000.000 13.833.333
1.3۵۸.۳۳۳ 16.۳00.000 85.000 10.۲00.000 10/20/25 102.000.000 ۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰ 14.000.000
۲.۱۰۸.۳۳۳ 2۵.۳00.000 1.۱50.000 1۳.۸00.000 10/20/25 1۳۸.000.000 ۲۰۴.000.000 1۷.000.000
2.۸۵۸،۳۳۳ 34.۳00.000 1.450.000 17.400.000 10/20/25 174.000.000 240.000.000 20.000.000
۴،۱۰۸.333 ۴۹.۳00.000 1.۹۵۰.۰۰۰ ۲۳.400.000 10/20/25 ۲۳۴.000.000 ۳۰۰.000.000 2۵.۰۰۰.۰۰۰
۴.۴۴۱.66۷ 53.۳00.000 2.083.333 25.000.000 10.20.25 250.000.000 316.000.000 26.333.333
8.5۴۱.۶۶۷ 102.۵۰۰.000 3.450.000 41.400.000 10/20/25/30 414.000.000 480.000.000 40.000.000
14.5۴۱.۶۶۷ 174.۵00.000 5.450.000 65.400.000 10/20/25/30 654.000.000 720.000.000 60.000.000
17.5۴۱.۶۶۷ 210.۵00.000 6.450.000 77.400.000 10/20/25/30 774.000.000 840.000.000 70.000.000
23.۱۹۱،۶۶۷ 278.۳00.000 8.333.333 100.000.000 10/20/25/30 1.000.000.000 1.066.000.000 88.833.333
--- --- --- --- 10/20/25/30/35 --- بیشتر از 1.066.000.000 بیشتر از 88.833.333

+ نوشته شده توسط امیرتهرانی در شنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۰ و ساعت 17:25 |